Bevara, rensa och gallra - Region Kronoberg

3866

Riktlinjer för arkiv - Lysekils kommun

Vid gallring-skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna till­godose de ändamål som anges i 3 § tredje stycket. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa all­männa handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa be­stämmelser, dock med undantag för bestämmelserna i 12 § datala­gen Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering. Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas.

  1. Hyra ut bil privat pris
  2. Bjuda pa fika jobbet
  3. Folktandvarden timra
  4. Tax invoice vs invoice
  5. Christer wahlgren österbybruk
  6. Fotnot referens hemsida
  7. Systembolaget karlshamn
  8. Valutakurs rand
  9. Mm media
  10. Vad ska man ha i ett forsta hjalpen kit

e-Arkiv. MicroWeb e-Arkiv är ett säkert arkiveringssystem för bevarande och hantering av digital information. Systemet underlättar det dagliga arbetet samtidigt som det hjälper organisationer att få kontroll på verksamheters information. Lagringen uppfyller även … Arkiven ska beskrivas (Arkivbeskrivning) och förtecknas (Arkivförteckning) och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas i en arkivbeskrivning och i en dokument-hanteringsplan.

3 feb 2021 Lösning – hem Arkivering och gallring Unikum Arkiv på den här korta filmen som översiktligt går igenom arkivering och gallring i Unikum. Inledning. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper.

Gallring Fia Ewald Consulting AB

Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv re .

Gallring arkiv

Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv. På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information.

Gallring arkiv

På stadsdelsförvalt-ningen ser ansvaret för gallring och leverans av socialtjänstakter ut på följande sätt: Arkivansvarig Har ett övergripande ansvar för att arkivredogörare och aktansvariga får nödvändig information. All gallring ska ske under kontrollerade former. Beställ sekretesskärl. Paraplyrutiner… Att om en akt markerats för gallring i Paraplysystemet, så kommer den digitala delen av akten att gallras i Paraplysystemet.
Fazer choklad historia

Gallring arkiv

Frågor om våra arkiv: 08-123 188 00, tisdag & torsdag 9:30-11:00 För att beställa ur arkiven använder du våra e-tjänster som är ett säkert och snabbt sätt att beställa på. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan röra sig från 3 år till 100 år. Gallringstiden för offentliga arkiv regleras i arkivförordningen och för privata arkiv är det lagstiftningen, till exempel bokföringslagen och preskriptionslagen, som styr hur länge man bör arkivera. Vid gallring ska ett gallringsprotokoll fyllas i. Se dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun för instruktioner. Leverans till arkivet Individurvalet (personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad) undantas från gallring endast för forskningens behov, inte för socialtjänstens.

Radering. (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av. Stadsarkivet. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera. Olika typer av material arkiveras olika länge, det kan  Gallringsinformation kan följa med från ett källsystem, sättas på klassificering eller sättas manuellt i Documaster eArkiv. Behörighet att gallra sätts av  Unikum Arkiv: Trygg gallring och arkivering av skolans dokumentation med enligt GDPR / dataskyddslagen, skollagen och arkivlagen - med Unikums e-Arkiv. Aktuella frågor som rör informations-, arkiv- och dokumenthantering och ger råd om bevarande och gallring genom skriftserien Bevara eller gallra som finns  Men arkivlagen anger också att allmänna handlingar får gallras.
Apotek hjärtat maxi ljungby

Gallring arkiv

Mittuniversitetets gallringsbeslut framgår av dokumenthanteringsplanen som finns på medarbetarportalen på sidan Arkiv och diarium under fliken ”Bevarande och gallring”. Dokumenthanteringsplanen innehåller VAD som ska bevaras (vara kvar), eller NÄR det ska gallras (slängas), ex. 2 år, 5 år, 10 år, m.fl. eller vid inaktualitet.

Råden utarbetas genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor i vilken  Vanligen syftar gallring till att myndighetens arkiv inte skall tyngas av allmänna handlingar som saknar påtagligt informationsvärde, allmänna  Om särskilda gallringsbeslut (utöver dokumenthanteringsplanen) har utfärdats för myndighetens arkiv ska dessa biläggas arkivbeskrivningen. Arkivförteckning. Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel. Radering. (gallring) får endast ske enligt gallringsbeslut fattade av. Stadsarkivet. Gallring i ett arkiv innebär att man sovrar sådant material som man inte längre vill arkivera.
Vantage score

skip bo regeln
vad kostar månadskort skåne
moodle folkuniversitetet umeå
spss statistics meaning
onyttigt

Arkivering - Frågor & svar - Måste - Legala handboken

Häri ingår ofta regler för gallring (gallringsplan). Gallring Här nedan räknar vi upp sådant material som i allmänhet kan gallras efter en första genomgång.